Obtinerea certificatului de urbanism si a avizelor

Tema de proiectare - defineste proiectul casei (suprafete, functiuni, utilitati)

Tema este intocmita de dvs. Prin discutiile cu arhitectul se vor face modificari ce tin de estetica, functionalitati, probleme specifice terenului si vecinatatilor dvs, racordarea la utilitati, etc. Apoi, ajunsa pe masa proiectantului acesta o va finaliza intr-un proiect.

Pentru a nu avea surprize ca proiectul difera de ceea ce ati discutat cu arhitectul, cereti sa vedeti si avizati forma finala a temei.

Studiul de fezabilitate

Acest studiu cuprinde schita la scara cu o descriere a suprafetelor si cu estimarea costurilor.

Documentatia necesara obtinerii Certificatului de Urbanism

CertificatuI de Urbanism este actul emis de autoritatile administratiei publice locale prin care se fac cunoscute solicitantului elementele care caracterizeaza regimul juridic, economic si tehnic al unui imobil, stabilite prin evidentele existente si documetatiile de urbanism aprobate.
Respectarea prevederilor specificate in Planul de Urbanism General este obligatorie.
Din certificatul de urbanism veti sti ce aveti voie si cum puteti construi.

Certificatul de urbanism contine referinte despre:

 • regimul de inaltime a constructiei;
 • pozitia viitoarei constructii ( aliniamente fata de strada,, vecini, etc);
 • cota de inaltime la cornisa;
 • valoarea maxima pentru ProcentuI de Ocupare - (POT) - calculat ca raport intre aria construita si aria lotului de teren (uzual, procentul de ocupare a terenului este de pana la 40% pentru zonele de locuit);
 • valoarea maxima pentru CoeficientuI de Utilizare al Terenului calculata ca raport intre aria construita desfasurata si aria lotului de teren.

CertificatuI de Urbanism este emis de Primarie prin Biroul de Urbanism.

Pentru obtinerea CertificatuI de Urbanism este necesar sa schitati pe o lista cadastrala amplasamentul viitor al casei si sa o inmanati biroului de Urbanism din Primarie.

Avizele din CertificatuI de Urbanism se cer pentru a obtine Autorizatia de constructie a casei.

Autorizatia de constructie a casei se obtine in baza Legii 50/1991 - Autorizarea lucrarilor de constructii, republicata cu modificarile ulterioare, aprobate prin ordinul 1943/2001 al Ministrului Lucrarilor Publice, Transportului si Locuintei.

Aceasta autorizatie este obligatorie pentru inceperea lucrarilor

Dosarul pentru obtinerea avizelor va contine:

 • certificatuI de Urbanism;
 • schita de amplasament a terenului la scara 1:500;
 • schita de amplasament a terenului la scara 1:2 000;
 • schita de amplasament cu pozitia casei pe teren;
 • cerere.

CertificatuI de urbanism poate preciza ca in vederea obtinerii autorizatiei de constructie aveti nevoie de avizele urmatoarelor societati / regii (unele din ele pot diferi de la o zona la alta):

 • Oficiul de cadastru - Studiu pedologic si Certificat de scoatere a terenului din circuitui agricol (dc este in zona agricola)
 • exploatare retele de apa, canal - Compania Nationala Apele Romane
 • exploatare retele electrice - Electrica
 • exploatare retele de gaze naturale - Distrigaz
 • salubritate;
 • retele telefonice - Romtelecom
 • aparararea impotriva incendiilor - Pompieri
 • apararea civila - Apararea Locala Antiaeriana
 • sanatatea populatiei - Directia de Sanatate Publica -SANEPID
 • Admininistatia drumurilor si podurilor
 • Politia - dc terenul se afla intr-o zona speciala
 • Autoritatea romana de aviatie - dc terenul se afla in proximitatea unui aeroport
 • MApN, SRI - dc terenul se afla in proximitatea unui obiectiv militar
 • Ministerul culturii si cultelor - dc terenul se afla pe un sit arheologic sau intr- zona de interes arheoloic
 • protectia mediului - Ministerul Apelor si Protectiei Mediului
 • etc

Observatie - avizul Ministerului apelor si protectiei mediului se elibereaza ultimul, deoarece pentru obtinerea acestuia sunt necesare toate celelalte avize


In functie de ceea ce doriti sa construiti, Primaria va poate solicita si intocmirea altor documentatii cum ar fi:

PUD - Plan de Detaliu, care trebuie sa respecte prevederile documentatiilor de urbanism anterioare,

PUZ - Plan de Urbanism Zonal

PUG - Plan de Urbanism General

Pentru a putea sa construiti pe un teren aflat in extravilan trebuie mai intai sa il introduceti in intravilan. Aprobarea introducerii acestuia in intravilan este data de catre Consiliul Local al localitatii

Documentatia necesara obtinerii autorizatiei de constructie

Autorizatia de constructie este actul prin care autoritatea publica locala avizeaza solutia prezentata de solicitant (are la baza certificatul de urbanism) si certifica dreptul de inceperie a lucrarii.

Dosarul se intocmeste conform legilor 50/1991 - Legea privind autorizarea lucrarilor in constructii si 453/18.07.2001( lege care completeaza si aduce modificari legii 50/1991) si va cuprinde:

 • planul de amplasare a terenului in zona (planurile cadastrale);
 • certificatul de urbanism;
 • toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism;
 • acte notariale (la nevoie);
 • memoriu tehnic (cuprinde memoriul de arhitectura, rezistenta, instalatii);
 • referatele verificatorilor de specialitate;
 • referatele expertilor tehnici (la nevoie);
 • actele de proprietate asupra terenului
 • proiectul pentru autorizare - acesta este compus din:
 • planul de situatie (cum se amplaseaza casa in teren);
 • planul fundatiei elaborat de inginerul de rezistenta;
 • planuri de arhitectura pentru toate nivelele constructiei
 • planul de invelitoare
 • sectiune caracteristica
 • toate fatadele
 • scara de redactare pentru toate desenele este 1:10
 • cererea de eliberare a autorizatiei de constructie;
 • chitanta de achitare a taxei de autorizare.

Autorizatia de constructie este eliberata de Primarie - Serviciul de Urbanism din localitatea / sectorul in care se afla terenul.

Taxa de eliberare a autorizatiei de constructie reprezinta 0,5 % din valoarea constructiei stabilita pe baza declaratiei dvs. si in functie de suprafata desfasurata a constructiei.

Valoarea declarata nu va putea fi mai mica decat valoarea determinata potrivit prevederilor legale in vigoare privind impozitele si taxele locale.