Acte necesare emiterii certificatului de urbanism

(1) Pentru emiterea certificatului de urbanism, solicitantul (orice persoana fizica sau juridica interesata), trebuie sa depuna la emitent urmatoarele:
- cerere tip pentru emiterea certificatului de urbanism (formularul-model F.1), completata cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului, cu precizarea scopului solicitarii actului;
- plan de situatie, elaborat pe suport topografic - vizat de oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie la scarile 1:5000 pâna la 1:500;
- extrasul de Carte funciara (pâna la introducerea cadastrului general în unitatea administrativ-teritoriala respectiva) pentru imobilele proprietate privata, numai în cazul solicitarii certificatului de urbanism pentru înstrainari;
- documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (în copie).
(2) Conform Precizarilor privind completarea formularului "Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism", elementul principal de identificare al imobilului este adresa postala, completata cu planul topografic sau, dupa caz, cu alte elemente de identificare mentionate în precizarile la cerere.
(3) Pentru emiterea certificatului de urbanism nu este necesara prezentarea titlului asupra imobilului sau a altui act care sa ateste dreptul de proprietate, cu exceptia prevederilor cuprinse la alin. (1) referitoare la extrasul de Carte funciara.
(4) Pentru emiterea certificatului de urbanism, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se interzice solicitarea de catre emitent a elaborarii prealabile a unei documentatii de urbanism pentru imobilul în cauza, precum si a oricaror documentatii de definire a scopului solicitarii.
(5) Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintare si nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.