Acte necesare emiterii autorizatiei de construire

Pentru emiterea autorizatiei de construire, dosarul va cuprinde urmatoarele:
- cerere pentru emiterea autorizatiei de construire - inclusiv anexa (se utilizeaza formularul-model F.9, obtinut, contra cost, de la emitent), completata cu elementele de identificare si datele tehnice conform P.A.C.;
- actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa îi confere solicitantului dreptul de executie a lucrarilor de constructii (în copie legalizata);
- certificatul de urbanism (în copie);
- proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire - P.A.C., întocmit în baza prevederilor anexei nr. 1 la Lege si a prevederilor art. 23 alin. (2) din prezentele norme metodologice, inclusiv referatele de verificare si, dupa caz, referatul de expertiza tehnica - semnate si stampilate în original (doua exemplare);
- fisele tehnice pentru obtinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum si, dupa caz, documentatiile tehnice necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt în competenta de obtinere a emitentului (doua exemplare);
- avizele si acordurile obtinute de solicitant, altele decât cele din competenta de obtinere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism (în copie);
- declaratie pe propria raspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului;
- documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de construire (în copie);
- documentele de plata a taxelor legale pentru avizele si acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor si acordurilor necesare, comunicate o data cu certificatul de urbanism (în copie).
(2) Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintare si nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.