Autorizatia de constructie

Autorizatia de construire constituie actul final de autoritate al administratiei publice locale pe baza caruia este permisa executarea lucrarilor de constructii corespunzator masurilor prevazute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea si postutilizarea constructiilor.

Autorizatia de construire se emite in baza documentatiei tehnice - D.T., elaborata in conditiile prezentei legi, in temeiul si cu respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism, avizate si aprobate potrivit legii.

Autorizatia de construire se emite dupa parcurgerea urmatoarelor etape:

  • emiterea certificatului de urbanism, ca urmare a cererii pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, depusa de solicitant;
  • evaluarea initiala a investitiei si stabilirea necesitatii evaluarii efectelor acesteia asupra mediului de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului;
  • notificarea de catre solicitant a autoritatii administratiei publice locale cu privire la mentinerea cererii pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, in situatia in care autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste necesitatea evaluarii efectelor investitiei asupra mediului;
  • emiterea avizelor si acordurilor stabilite prin certificatul de urbanism;
  • emiterea actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, dupa caz;
  • elaborarea documentatiei tehnice - D.T;
  • depunerea documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii la autoritatea administratiei publice locale competente;
  • emiterea autorizatiei de construire.

Pentru emiterea autorizatiei de construire, dosarul va cuprinde urmatoarele:
- cerere pentru emiterea autorizatiei de construire - inclusiv anexa (se utilizeaza formularul-model F.9, obtinut, contra cost, de la emitent), completata cu elementele de identificare si datele tehnice conform P.A.C.;
- actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa îi confere solicitantului dreptul de executie a lucrarilor de constructii (în copie legalizata);
- certificatul de urbanism (în copie);
- proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire - P.A.C., întocmit în baza prevederilor anexei nr. 1 la Lege si a prevederilor art. 23 alin. (2) din prezentele norme metodologice, inclusiv referatele de verificare si, dupa caz, referatul de expertiza tehnica - semnate si stampilate în original (doua exemplare);
- fisele tehnice pentru obtinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum si, dupa caz, documentatiile tehnice necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt în competenta de obtinere a emitentului 2 exemplare);
- avizele si acordurile obtinute de solicitant, altele decât cele din competenta de obtinere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism (în copie);
- declaratie pe propria raspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului;
- documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de construire (în copie);
- documentele de plata a taxelor legale pentru avizele si acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor si acordurilor necesare, comunicate o data cu certificatul de urbanism (în copie).